Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In Europa is deze wet bekend als de “General Data Protection Regulation” (GPDR). Wij volgen vanzelfsprekend deze wetgeving en respecteren de privacy van personen van wie we informatie ontvangen en behandelen.
In deze verklaring lichten we u toe en leggen u uit welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we ermee doen.
Wij zijn Neofos B.V., gevestigd aan de Rode Ring 45E te Assendelft. 

Uw persoonsgegevens verwerken we voor diverse doeleinden waaronder:

 • het uitvoeren van verkoopovereenkomsten
 • het informeren van personen over product/dienstontwikkeling (directe marketing)
 • het plegen van commerciële activiteiten zoals het maken van offertes en het uitvoeren van diensten zoals het geven van advies en het maken van berekeningen en plannen.

Voor het uitvoeren van verkoopovereenkomsten hebben we uw naam, telefoonnummer, adres, mailadres en betaalgegevens nodig. Deze informatie kunnen we met derden delen als zij noodzakelijkerwijs deze informatie ook nodig hebben voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst, bijvoorbeeld een bezorgdienst of leverancier.
Voor het verlenen van diensten gebruiken we dezelfde gegevens als voor de uitvoering van verkoopovereenkomsten.

Om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ons aanbod plegen we directe marketing. Deze directe vorm van informatievoorziening kunnen we drie manieren doen; per mail, via de reguliere post en met aangepaste onlineadvertenties. Dit doen we om een zo groot mogelijke spreiding van informatie te hebben. Ook hiervoor registeren we informatie. Naast de gebruikelijke naam, adres, telefoonnummer en e-mailgegevens voegen we hier ook informatie aan toe naar aanleiding van bijvoorbeeld telefoonnotities, bezoekverslagen en overige contactmomenten. Hierdoor zijn we in staat om (potentiële) opdrachtgevers de juiste informatie te verschaffen. De informatie wordt zorgvuldig in onze databases opgeslagen waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.
Voor het doen van directe e-mailmarketing maken we naast ons eigen systeem gebruik van een derde partij die de mailing technisch verzorgt (mailchimp). Alleen naam, adres en mailadres worden daarvoor gebruikt en deze gegevens zijn veilig bij hen in lijsten opgeslagen. Hun privacybeleid en -verklaring is na te lezen via https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wij zijn actief op social media via Facebook, Linkedin en Twitter en kunnen op een later moment ook actief worden op andere social media zoals Instagram. Via social mediakanalen delen we alleen informatie die betrekking heeft op onze activiteiten. Dat kan ook een link naar onze digitale nieuwsbrief zijn waar mogelijk klantverhalen in vermeld staan. Actief geven, noch betrekken wij geen persoonsgegevens van dergelijke social media. De respectievelijke privacybeleidsstukken kunt u lezen via:
https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation, https://twitter.com/en/privacy, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL 

In het kader van arbeidsovereenkomsten verwerken we persoonsgegevens van medewerkers.
Inzake sollicitaties verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens die ons aangeleverd worden. Dit is onder meer naam en adresgegevens, maar ook opleiding, geslacht, motivatiebrieven en arbeidsgeschiedenis. Voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure zijn deze gegevens van belang. Na het doorlopen van een dergelijke procedure waarbij geen arbeidsovereenkomst ontstaat, wordt deze informatie binnen 3 maanden verwijderd. In overleg met betrokkene kan gevraagd worden om betreffende informatie in bestand te houden voor langere periode.

We delen uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven, organisaties en individuen buiten onze eigen organisatie behalve in de volgende omstandigheden;

 • om onze contractuele- of wettelijke verplichting na te komen, is het noodzakelijk en toelaatbaar om uw persoonsgegevens aan derde organisaties te verstrekken. Dit zijn onder andere leveranciers en bezorgdiensten die de levering van producten en/of diensten verrichten.
 • met uw toestemming kunnen we ook uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, mits het u duidelijk is waartoe het dient en u de gevolgen begrijpt;
 • voor het opwaarderen, aanpassen of opschonen van de eigen ICT-systemen of het verwerken van mailmerges;
 • wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijk verzoeken- of procedures van relevante (overheids)instanties.

Uw gegevens worden niet langer door ons bewaard als nodig is om een goede commerciële bedrijfsvoering te hebben, tenzij we wettelijk verplicht zijn dat wel of niet te doen.

U heeft wettelijk het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te beperken in verwerking en over te dragen.
Op uw verzoek zullen we u informeren welke gegevens we van u verwerken. U dient zich wel te kunnen identificeren middels een kopie van uw identiteitsdocument en controlevragen onzerzijds. Hierna delen we u schriftelijk mede welke informatie we van u hebben, in welke systemen, of en met wie, de gegevens worden gedeeld en hoe lang ze naar verwachting nog worden opgeslagen.
U kunt ons verder actief verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te verbeteren.
Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen dan dient u daar ook een schriftelijk verzoek voor in te dienen en eerdergenoemde is alleen mogelijk als uw persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst.
Het kan zijn dat we uw gegevens verwerken voor doeleinden waarvoor u dat niet wenst. U kunt dan een beperkingsverzoek bij ons indienen waarin duidelijk dient te staan wat de beperking moet zijn.
Om uw gegevens over te dragen naar een andere partij is het mogelijk om een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen. We zullen uw gegevens dan digitaal overdragen aan de door u opgegeven partij.
Voor het gebruikmaken van uw rechten stuurt u een mail naar finance@neofos.eu met vermelding van “aanpassing persoonsgegevens”. We zullen dan binnen 5 werkdagen uw verzoek bevestigen en binnen 4 werkweken hierover beslissen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan zullen we binnen deze beslistermijn u hierover informeren. Als uw gegevens op uw verzoek worden verwerkt, dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Een intrekking laat eerdere verwerking op basis daarvan onverlet.
Alle gegevens die bij ons worden opgeslagen, staan in systemen die alleen veilig toegankelijk zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van biometrische beveiliging en/of de betreffende applicatiebeveiligingspolicies. Gegevensinput in cloudapplicaties wordt gedaan middels versleutelde https-verbindingen.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen naar finance@neofos.eu met vermelding van “persoonsgegevens”. Deze privacyverklaring is zelfstandig opgesteld op basis van de AVG Regelhulp en derde verklaringen. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG is R.M.H. Bloem.

Privacy verklaring Neofos BV (24 mei 2018)

Ervaringen van anderen

Waarom NeoFos?

 • Innovatief
 • Meedenkend
 • Flexibel
 • Interpersoonlijk
 • Dienstgericht
Copyright 2016, All Rights Reserved 2024 | Webdesign by Webdelta